Lees deze voorwaarden (“Voorwaarden”, “Voorwaarden”) aandachtig door voordat u de website https://www.muziekintheater.be/ (de “Dienst”) van Muziek in Theater (“ons”, “wij”, of “onze”) gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan heeft u geen toestemming om toegang te krijgen tot de Service.

Intellectueel Eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Muziek in Theather en haar licentiegevers. De Service is beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel de Verenigde Staten als het buitenland. Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van https://www.muziekintheater.be/.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door https://www.muziekintheater.be/.

Muziek in Theater heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij geven geen garantie voor het aanbod van een van deze entiteiten/individuen of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Muziek in Theater niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten van derden.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van de websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

Schadeloosstelling

U gaat akkoord met het verdedigen, vergoeden en onschadelijk maken van Muziek in Theater en haar licentiehouder en licentiehouders, en hun werknemers, aannemers, agenten, officieren en directeuren, van en tegen enige en alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), die voortvloeien uit of die voortkomen uit a) uw gebruik en toegang tot de Dienst, of b) een overtreding van deze Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Muziek in Theater, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van enige derde partij op de Dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de Service; en (iv) onbevoegde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin uiteengezette rechtsmiddel niet aan zijn essentiële doel blijkt te voldoen.
Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Muziek in Theater haar dochterondernemingen, filialen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken zal functioneren, veilig is of beschikbaar is op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Uitsluitingen

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de EU, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflictenrecht.

Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijkerwijs tussen ons hadden met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening van belang is, zullen wij dit ten minste 30 dagen van tevoren aankondigen. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door de toegang tot of het gebruik van onze